دوست دارید تیم ما روی کدام موضوع فعالیّت کند؟
(14.81%) 8
برنامه سازی
(12.96%) 7
ربات تلگرامی
(11.11%) 6
کانال تلگرامی
(11.11%) 6
گروه تلگرامی
(11.11%) 6
ساخت تبچی
(11.11%) 6
هوشمند کردن اکانت
(11.11%) 6
ساخت کد های تلگرامی و...
(16.66%) 9
همه موارد

تعداد شرکت کنندگان : 54